Algemene Voorwaarden

1. Werkingssfeer

De volgende T&B's zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst.

Deze T&B's zijn ook van toepassing op ondernemingen voor toekomstige commerciële relaties, zonder dat een formele uitdrukking daarvan nodig is. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons goedgekeurd, kunnen wij de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een bedrijf worden gebruikt, niet aanvaarden.

2. Contractpartner, totstandkoming contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met Action Sports SPRL.
Het tentoonstellen van producten in de online shop vormt een bindend aanbod van onze kant om met betrekking tot de artikelen een overeenkomst aan te gaan. U kunt onze producten vrijblijvend in uw winkelwagentje plaatsen en uw gegevens te allen tijde voor het plaatsen van een bindende bestelling wijzigen met behulp van de daarvoor bestemde en tijdens het bestelproces toegelichte correctiemogelijkheden. Het contract komt tot stand door te klikken op de bestelknop die aangeeft dat u ons aanbod met betrekking tot de goederen in uw winkelwagentje accepteert. Na verzending van uw bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, opslaan van de contracttekst

De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare talen zijn het Engels.
Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze T&B's per e-mail toe. U kunt de T&C's ook te allen tijde van deze pagina bekijken en downloaden. Uw vorige bestellingen zijn om veiligheidsredenen niet toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Leveringskosten worden toegevoegd aan de productprijzen zoals weergegeven. De verzendkosten worden toegelicht in de afzonderlijke productaanbiedingen.
Wij verzenden alleen goederen onderweg; afhalen door de klant is niet mogelijk.
Wij bezorgen niet aan postbussen.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in principe beschikbaar in onze online shop.
Tenzij anders overeengekomen, zullen alle betalingen aan de Verkoper gebeuren via domiciliëring of via overschrijving (op kosten van de Koper).

6. Eigendomsvoorbehoud

The goods shall remain our property until full payment is made.

For businesses, the following additionally applies: We reserve ownership of the goods until complete settlement of all claims from our ongoing business relationship. You are permitted to sell on reserved goods in the ordinary business operation; you shall assign all claims arising from this onward sale - regardless of connecting or mixing of the reserved goods with a new item - in the amount of the invoice amount to us in advance, and we accept this assignment. You remain authorised to collect the claims; however, we are also permitted to collect ourselves, should you fail to fulfil your payment obligations.

7. Schade tijdens levering

Voor de consument geldt het volgende:

Als de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, meld het defect dan aan de vervoerder en stel ons hiervan onmiddellijk op de hoogte. Het niet indienen van een klacht of het nalaten contact op te nemen heeft op geen enkele wijze invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. Daarbij helpt u ons wel om onze eigen vorderingen op de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Van toepassing op ondernemingen:

De risico's van onopzettelijk verlies of beschadiging van de goederen gaan op u over zodra we het artikel aan de vervoerder, vervoerder of andere aannemer hebben aangeboden voor doorzending naar de gedefinieerde persoon of vestiging. "Het "Kaufleutebewijs" in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) is onderworpen aan de inspectie- en meldingsvereisten van § 377 HGB: de koper dient de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper te onderzoeken, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is, en bij de ontdekking van een defect onmiddellijk aan de verkoper te melden. Bij het niet opvolgen van de daarin opgenomen aanwijzingen worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij inspectie niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet als een bepaald gebrek door ons op bedrieglijke wijze is verborgen.


8. Garantie en garanties

Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract.
Voor consumenten gelden de wettelijke garantierechten die worden beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Voor bedrijven geldt een verjaringstermijn van één jaar vanaf de risico-overgang; de wettelijke verjaringstermijnen van de regresvordering volgens § 478 BGB blijven onaangetast. Ten aanzien van bedrijven worden alleen onze eigen informatie en de in de overeenkomst opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst betreffende de kwaliteit van de goederen beschouwd; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke uitingen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Indien de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij ten aanzien van ondernemers in eerste instantie naar onze keuze aanvullende prestaties verrichten door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door een niet-deugdelijk goed te leveren (vervangende levering).

De bovenvermelde beperkingen en verkorte termijn zijn niet van toepassing op schadeclaims die zijn veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke vertegenwoordigers

  • voor letsel aan leven, ledemaat of gezondheid
  • bij opzettelijk of door grove nalatigheid tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede bij fraude
  • bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarop de overeenkomstsluitende partijen in het algemeen kunnen vertrouwen
  • in het kader van een garantieverplichting, indien overeengekomen
Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing zijn, kunt u vinden naast het product en op specifieke informatiepagina's in de winkel, indien van toepassing.

Klachten kunnen worden ingediend door consumenten en bedrijven:
  • schriftelijk aan: Action Sports SRL, Avenue Peltzer 64/1, 4800 Verviers, België.
  • per e-mail naar het volgende adres: info@actionsports.be


Wanneer u gebruik maakt van uw garantierechten en wij het noodzakelijk achten om de goederen terug te ontvangen om uw klacht te onderzoeken, moet u de goederen op onze kosten terugsturen naar het hierboven vermelde adres. Wij verbinden ons ertoe om elke klacht onmiddellijk, maar niet later dan binnen 14 dagen na indiening ervan, te beantwoorden.

Klantenservice:

Voor vragen, klachten en schadegevallen kunt u terecht bij onze klantenservice, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, via telefoon op het nummer +32 (0) 87 89 97 70 en via e-mail op info@actionsports.be

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade die is veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke vertegenwoordigers

  • voor letsel aan leven, ledemaat of gezondheid
  • bij opzettelijk of door grove nalatigheid niet nakomen van zijn verplichtingen
  • voor garantieverplichtingen, indien overeengekomen
  • ten aanzien van de consument

Behoudens deze gevallen is onze burgerlijke aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en rechtstreekse schade bij het afsluiten van het contract.

10. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument of uit het al dan niet bestaan van een dergelijke contractuele relatie, zullen wij deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. De bevoegde instantie op dit gebied is: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Duitsland, http://www.verbraucher-schlichter.de

11. Slotbepalingen
Als u een onderneming bent, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het verkoopverdrag van de Verenigde Naties.

Als u een "Kaufmann" bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), publiekrechtelijke rechtspersoon of speciaal publiekrechtelijk fonds, dan is de exclusieve rechtsbevoegdheid voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.
Naar boven